Timetable


Senior 2
Monday6.30 - 8.30pmWaterhouses
Tuesday7 - 9pmLeek
Thursday6 - 8pmLeek
Friday7 - 9pmLeek
Saturday7.30 - 9.30amChesterton
Sunday6 - 8pmLeek
Senior 1
Monday6.30 - 8.30pmWaterhouses
Tuesday7 - 9pmLeek
Thursday6 - 8pmLeek
Saturday7.30 - 9.30amChesterton
Sunday6 - 8pmLeek
County 2
Monday6.30 - 8.30pmWaterhouses
Thursday6 - 8pmLeek
Saturday7.30 - 9.30amChesterton
Sunday6 - 8pmLeek
County 1
Thursday6 - 8pmLeek
Saturday7.30 - 9.30amChesterton
Sunday6 - 8pmLeek
Junior Development 2
Tuesday8 - 9pmLeek
Friday7 - 9pmLeek
Sunday12 - 2pmLeek
Junior Development 1
Tuesday8 - 9pmLeek
Friday7 - 9pmLeek
Sunday12 - 2pmLeek
Junior Squad 2
Tuesday7 - 8pmLeek
Friday8 - 9pmLeek
Sunday12 - 2pmLeek
Junior Squad 1
Tuesday7 -8pmLeek
Friday7 - 8pmLeek
Sunday12 - 1pmLeek
Talent Squad
Tuesday7 -8pmLeek
Sunday1pm - 2pmLeek